İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ İLE POTANSİYEL HİZMET ALICILARI İÇİN AÇIK RIZA METNİ

Veri Sorumlusu : Dr. Nuran Kalekoğlu Erkalp

Adres                :

Telefon              :

 

Dr. Nuran Kalekoğlu Erkalp’a ait ……………………….. adresindeki internet sitesi ziyaretçilerinin anket, tüm çerez kayıtları (bkz. İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni),  kampanya çalışması ile elde edilen bilgileri ile  adresleri bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgilerinden oluşan işlem güvenliği verileri  mal hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi amacıyla işlendiğini;

Dr. Nuran Kalekoğlu Erkalp’a ait ……………………….. adresindeki internet sitesi ziyaretçilerinin iletişim bölümünden kimlik bilgisi (adı ve soyadı), iletişim bilgisi (mail adresi ve telefon numarası vs.) ile talep bilgisi (gönderdiği ileti içeriği) mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve ilgili kişi tarafından hizmet hakkında sorulan sorularak ilişkin bilgi verilmesi ve gerektiği takdirde randevuların planlanması amacıyla işlendiğini;

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenen kişisel veriler, sunucu ve internet sitesi hizmetlerinin sağlanabilmesi için hizmet alınan gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılabilecektir. Söz konusu kişisel verilerin işlendiği internet sitesi ve diğer sitelerin sunucularının yurtdışında bulunması halinde yurtdışına aksi takdirde yurt içine veri aktarımı yapılabileceğini;

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi gereği, ilgili kişi olarak web sitesi ziyaretçileri,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  •Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
              •Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
              •Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  
              •Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
              •6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
              •İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
              •Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunu ve diğer hususlara ilişkin bilgilendirmenin yer aldığı Web Sitesi Ziyaretçi ve Potansiyel Hizmet Alıcılarına İlişkin Aydınlatma Metnini okudum, bu hususlar hakkında aydınlatıldım ve anladım.

İşbu Açık Rıza Metni’nde ve Web Sitesi Ziyaretçi ve Potansiyel Hizmet Alıcılarına İlişkin Aydınlatma Metn’inde yer alan hususlarla alakalı olarak iletişim bölümünde belirttiğim kimlik bilgilerim (adım, soyadım vs.), iletişim bilgilerim (mail adresim ve telefon numaram vs.), gönderdiğim talep bilgimin, gönderdiğim iletinin, anket, tüm çerez kayıtları (bkz. İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni), kampanya çalışması ile elde edilen bilgiler ile IP adresleri bilgilerimin, internet sitesi giriş çıkış bilgilerimin hizmet alınan gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılmasına, söz konusu verilerin yurt içine veya yurt dışına aktarılmasına hiçbir etki altında kalmadan okumuş olduğum Aydınlatma Metni’ne istinaden açık rıza veriyorum.

Kabul et seçeneğine tıklamanın açık rıza metnini onayladığım anlamına geldiğini biliyorum.