İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ VE POTANSİYEL HİZMET ALICILARI İÇİN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu : Dr. Nuran Kalekoğlu Erkalp

Adres                :

Telefon              :

 

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Dr. Nuran Kalekoğlu Erkalp tarafından hazırlanmıştır.

Dr. Nuran Kalekoğlu Erkalp’a ait ……………………….. adresindeki internet sitesi ziyaretçilerinin anket, tüm çerez kayıtları (bkz. İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni),  kampanya çalışması ile elde edilen bilgileri ile  adresleri bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgilerinden oluşan işlem güvenliği verileri,  mal hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmektedir.

İnternet sitesi ziyaretçilerinin anket, tüm çerez kayıtları (bkz. İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni),  kampanya çalışması ile elde edilen bilgileri ile IP adresleri bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri ile potansiyel mal ve hizmet alıcılarının kimlik bilgileri  (ad ve soyad vs), iletişim bilgileri (telefon numarası, e-mail adresi vs.) ile talep bilgisi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan ilgili kişinin açık rızası hukuki sebebine dayanarak otomatik yollar ile işlenmektedir.

İşlenen söz konusu anket, tüm çerez kayıtları (bkz. İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni),  kampanya çalışması ile elde edilen bilgileri ile IP adresleri bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgilerden oluşan kişisel veriler ile potansiyel mal ve hizmet alıcılarının kimlik bilgileri  (ad ve soyad vs), iletişim bilgileri (telefon numarası, e-mail adresi vs.) ile talep bilgisi verilerini işleyen kişisel internet sitesi ve diğer sitelerin sunucularının yurtdışında bulunması halinde gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılabilecek ve yurtdışına aktarılabilecektir. Söz konusu veri aktarımlar mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik prosedürlerine uygun gerekli tedbirler alınarak yapılmaktadır. İşlenen kişisel verilerin, işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında veya mevzuat uyarınca verilerin işlenmesini gerektiren süreler dolduğunda Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası göz önüne alınarak işlenen kişisel veriler silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

 

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi gereği, ilgili kişi olarak web sitesi ziyaretçileri,

 • kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  •kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,     
              •kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
              •yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,   
              •kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
              •6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
              •işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
              •kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

6698 sayılı Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Dr. Nuran Kalekoğlu Erkalp’ın ……..………………………………………………………………. adresine ilgili kişi olarak şahsen açık ve anlaşılır şekilde, ıslak imzalı ve yazılı olarak iletebilirsiniz. Başvurunuzda belirttiğiniz hususların şahsınızla ilgili olmaması ve başvurunuz kapsamında kimlik bilgileriniz ile iletişim bilgilerinizin yer alması size dönüş yapabilmemiz bakımından önem arz etmektedir.

 

Dr. Nuran Kalekoğlu Erkalp’a iletilen başvurular, KVKK’nın 13/2 maddesi gereğince, talebin niteliğine göre, talebin ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içinde cevaplandırılacaktır.

If you’re struggling in writing your admissions essay You can write my paper for me free go to an expert writing service to do it for you. MyAdmissionsEssay provides assistance to master’s and doctoral degrees. The service claims to write 100% unique papers, but this is not all the time. There are instances when it was revealed to be fraudulent, as well as complaints from customers regarding the paper’s quality.